Trygghet och trivsel

Alla barn och vuxna på Allerums skola ska känna sig trygga och uppleva sin skola som en positiv miljö för lärande och utveckling.

Vi arbetar aktivt med vår likabehandlingsplan samt Olweus åtgärdsprogram för att motverka och förebygga mobbning och kränkande behandling.

Med hjälp av likabehandlingsplanen arbetar all personal för att våra elever inte ska bli kränkta eller illa behandlade. Eleverna involveras i planen genom samtal och enkätundersökningar. Likabehandlingsplanen bearbetas kontinuerligt.

Gemenskap på Allerums skola i Helsingborg.

Gemenskap på Allerums skola i Helsingborg.

Program mot mobbning

Olweusprogrammet är en metod där vi arbetar för att förebygga mobbning. På Allerums skola är arbetet med Olweus en naturlig del av vardagen. I programmet ingår rollspel, övningar och Olweusråd minst två gånger i måndaen med diskussioner som handlar om relationer och hur man ska vara mot varandra.

Andra åtgärder för att öka tryggheten är:

  • Ordningsregler
  • Skolan inleder varje skolår med samverkansövningar
  • Rastvakter, olika rasttider och olika rastområden
  • Skoltempen 2-3 gånger per termin
  • Vid utvecklingssamtalen diskuteras hur eleven trivs
  • Krisgrupp på skolan
  • Brandutrymningsplan, träning varje läsår
  • Elevhälsovårdsteam