Så arbetar vi

Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden. Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra.

Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Detta är våra löften till barn och elever i Helsingborgs stads skolor.

Här kan du läsa om hur vi konkret arbetar med Helsingborgs stads skolors löften på Allerums skola.

Undervisning

Allerums skola har cirka 170 elever fördelade på tre arbetslag: F-2, 3-4 samt 5-6.

Skolan har tillgång till Smartboards och är utrustat med kompensatoriska hjälpmedel för att tillgodose elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Äldre årskurser arbetar med 1-1 Chromebooks frekvent i undervisningen. Yngre årskurser arbetar med ipads.

Periodvis arbetar hela skolan tematiskt. Syftet med temaarbete är att stimulera barns intressen och ge barn en övergripande undervisning. Pedagogerna arbetar med olika typer av matematikutveckling för att öka måluppfyllelsen i matematik.

Elevens utveckling

Vi arbetar vi med individuella utvecklingsplaner för att dokumentera elevernas utveckling och lärande.  I varje arbetsområde sätter vi upp mål som följs upp kontinuerligt. Vid utvecklingssamtal får varje elev ett skriftligt omdöme som visar vad eleven kan och vad hon eller han behöver utveckla vidare.

Vi har även som löfte, tillsammans med övriga Helsingborgs stads skolor, att alla elever ska kunna läsa efter första skolåret samt räkna efter årskurs 2.

Nationella prov genomförs i årskurs 3 i svenska och matematik. I årskurs 6 i svenska, matematik och engelska. I årskurs 9 i svenska, matematik, engelska och naturorienterade ämnen. Om ditt barn riskerar att inte uppnå målen i ett ämne upprättar vi tillsammans med dig som förälder ett åtgärdsprogram. Där framgår det tydligt vilka åtgärder och insatser som ska genomföras för att ditt barn på bästa sätt ska lyckas med sin skolgång.

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum. Där kan du som förälder ta del av skolans innehåll och ditt barns utveckling. Unikum och alla våra andra pedagogiska It-verktyg har vi samlat  i Skolportalen för Helsingorgs stads skolor.

Elevinflytande

Vi tycker det är viktigt att våra elever känner att de har inflytande över vad som händer på skolan.

Därför har skolan tre elevråd. Elevrådet med frågeställningar om trygghet och trivsel och annat som eleverna upplever som angeläget. Miljöråd där eleverna pratar olika åtgärder som vi kan göra för att påverka vår miljö t.ex matsvinn, energidag och sophantering på skolan. Matrådet arbetar med olika matfrågor som att tillsammans bestämma maten för en dag eller vecka.

Du som förälder

Du som förälder är väldigt viktig för ditt barn.

Vi på skolan vill gärna att du engagerar dig i ditt barns skolgång så mycket som möjligt. Genom utvecklingssamtalet som vi genomför en gång per termin får du ta del av ditt barns kunskapsutveckling. Mellan utvecklingssamtalen kan du följa kunskapsutvecklingen genom Unikum, skolans digitala verktyg. Skolan informerar dig även löpande via mejl. I skoldagboken kan du ta del av ditt barns planering av det som sker i vardagen. För ditt barns bästa önskar vi att du som förälder tar ett stort ansvar för den information som skolan skickar hem.

Samverkansgrupp mellan hem och skola: ”Allerums skolråd” består av rektor, pedagoger och en representant från varje klass från förskoleklass till årskurs 6. Skolan vill genom skolrådet förankra, informera och föra dialog om övergripande skolfrågor som kan bidra till en positiv utveckling. Skolrådet träffas 2-4 gånger per läsår.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Men även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Allerums skola är certifierade av Olweus. För att uppnå denna status har vi implementerat Olweusprogrammet mot mobbning och antisocialt beteende (OP). Skolan har använt Olweus System för Kvalitetssäkring (OSK) och revision av skolan i februari 2020 har bekräftat att skolan har fullföljt både Olweusprogrammet och Olweus System för Kvalitetssäkring. Vill du vet mer om Olweus är du välkommen att kontakta oss.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.