Kunskap, trygghet och trivsel viktiga byggstenar

Allerums skola arbetar utifrån ledorden kunskap, trygghet och trivsel. Dessa ord genomsyrar hela verksamheten och det dagliga arbetet med eleverna.

Är våra elever trygga och trivs i skolan gynnar det kunskaperna och måluppfyllelsen blir högre. Vi arbetar hela tiden med våra ledord och det ska vara en röd tråd i allt vi gör. Vi gör ledorden synliga i alla led och varje vecka utvärderas med hjälp av ledorden.

Vi kan dessutom stoltsera med att vara en skola med Olweus-certifiering. Läs mer om Olweusprogrammet mot mobbning.

Kunskap

 • Vi arbetar med trelärarsystem viket innebär att det alltid finns en behörig pedagog i klassrummet med eleverna.
 • Kooperativt lärande är ett naturligt arbetssätt på våra lektioner
 • Vi har en gemensam lektionsstuktur som vi arbetar utifrån med de 7 frågorna
 • Eleverna har rörelse varje dag vilket skapar arbetsro och motivation
 • Vi arbetar med alternativa lärverktyg på lektionerna
 • Pedagogerna har ett differentierat undervisningssätt som gynnar alla elever i klassrummet
 • Ämnesövergripande temaarbeten 2-3 gånger per läsår som är bestämda.

Trygghet

 • Vi ser alla elever som våra elever, vi är många vuxna runt eleverna hela dagen
 • Alla elever har minst en naturlig relation till en vuxen på skolan
 • Vänskapsvecka på uppstarten i augusti när skolan startar
 • Rastaktiviteter som erbjuds en rast per dag
 • Fadderdagar där eleverna lär känna varandra på skolan
 • Temadagar under läsåret på hela skolan
 • Tydlig överlämning mellan stadier
 • Enkäter till elever för att följa upp tryggheten

Trivsel

 • Hälsar alla elever välkomna i dörren innan lektion
 • När vi ses på skolgården hälsar vi på varandra
 • Firar högtider och framgångar på skolan
 • En utemiljö som främjar rörelse och olika lekar
 • Tydliga regler som är väl förankrade
 • Lärmiljö i klassrummet som ger trivsel